Preben Hornung – Studie Lis Hansen

Poul S. Nielsen – Zwei Mädchen am Tisch

Maria Bang Espersen – Soft Series GREEN

Elke Hergert – Ebbe