Poul S. Nielsen – Zwei Mädchen am Tisch

Maria Bang Espersen – Soft Series GREEN

Peter Skovgaard – Komposition

Peter Skovgaard – Komposition 2 von 3