Børge Nyrop – Am Strand

Viggo Pedersen – Landschaft bei Holmstrup

Kehnet Nielsen – Komposition

Poul S. Nielsen – Zwei Mädchen am Tisch

Maria Bang Espersen – Soft Series GREEN

Elke Hergert – Ebbe